فرآیندهای میز خدمت حضوری و الکترونیکی
میز خدمت حضوری
 
                                    
 lصدور گواهی تندرستی lتاییدیه گواهی پزشکی
l
صدور معرفی نامه بیماران خاص

l
صدور گواهی اشتغال به کار پزشکان
lصدور کارت اهدا عضو lرسیدگی به شکایات
میز خدمت الکترونیکی

 lصدور پروانه موسسات lتوزیع نیروهای متخصص lتوزیع نیروهای طرحی