شرح وظايف اداره امور بيمارستانها
 

 • برنامه ریزی و اجرای نظارت و ارزیابی  بخشهای مرتبط بیمارستانی
 • پیگیری استقرار استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بيمار
 • جذب و بکارگیری نیروهای تخصصی متعهد خدمت در بیمارستانهای مربوطه
 • پیگیری جذب و توزیع دستیاران طرح یکماهه در بیمارستانهای مربوطه
 • پیگیری و اقدام در خصوص سطح بندی خدمات درمان بستری
 • پیگیری اجرای بسته های ارتقا کیفیت خدمات ویزیت، حضور پزشکان مقیمی، ارتقا هتلینگ و ترویج زایمان طبیعی از برنامه های تحول نظام سلامت

امور مامایی
 • پیگیری امور مربوط به مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه در حوزه درمانی
 • پیگیری امور مربوط به مرگ و میر مادران باردار
 • پیگیری اجرای برنامه سطح بندی خدمات پری ناتال
 • هماهنگی و پیگیری اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم
 • ارتقاء و اجرای بسته خدمتی احیاء نوزاد
 • پیگیری اجرا و استقرار بیمارستانهای دوستدار مادر
 • پیگیری اجرای برنامه ثبت اطلاعات مادر و نوزاد در بیمارستانها
 • پیگیری اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال
 • شناسایی و پیگیری مادران پرخطر بستری در بیمارستان
 • پیگیری اجرای بسته مراقبت آغوشی و ترویج شیر مادر
 • تامین و توزیع نیروهای مامایی


گروه تغذیه بالینی

 • پیگیری اقدامات مرتبط با موضوع تغذیه بالینی در مراکز


بیماران خاص

 • پیگیری اقدامات مرتبط با موضوع بیماران خاص