ایمنی بیمار
 
ایمنی بیمار همان اجتناب، پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطلوب یا آسیب ناشی از فرآیند مراقبت سلامت است و در این میان ایمنی، فرهنگ، کیفیت و مدیریت در کنار هم تاثیرگذار می باشند. این برنامه از سال 89 از سوی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده و به مورد اجرا و ارزیابی گذاشته شده است.  

مسئول ایمنی بیمار معاونت:  دکتر زهرا رجبی     کارشناس ایمنی بیمار:  پریسا علیپور      شماره تماس: 33676464