واحد شورای پزشکی

      

نام و نام خانوادگی: علی مددخانی
سمت:  کارشناس شورای پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

شرح وظایف:

پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص 
آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات و  معاینات  بدو استخدام، درخواستهای پزشکی شامل تایید گواهی استعلاجی - از کار افتادگی و ...
تشکیل پرونده جهت بیماران اعزام به خارج

تایید گواهی استفاده از داروی مخدر
 

شماره تماس داخلی 229 شماره تماس مستقیم:
33672780

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 12

      

نام و نام خانوادگی: مرضیه احمدی
سمت: متصدی امور دفتری و میز خدمت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شرح وظایف:

پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص 
آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات و  معاینات  بدو استخدام، درخواستهای پزشکی شامل تایید گواهی استعلاجی - از کار افتادگی و ...
تشکیل پرونده جهت بیماران اعزام به خارج

تایید گواهی استفاده از داروی مخدر
 

شماره تماس داخلی 229 شماره تماس مستقیم:
33672780

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 12