واحد شورای پزشکی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس طبقه و شماره اتاق
علی مددخانی کارشناس
شورای پزشکی
کاردان کامپیوتر 33672780 همکف
شماره 13
مرضیه احمدی متصدی امور دفتری دیپلم 33672780 همکف
شماره 13
 

شرح وظایف دبیرخانه شورای پزشکی

  • پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص آزمایش عدم اعتیاد
  • پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی  در خصوص آزمایشات و  معاینات متقاضیان  بدو استخدام 
  • پاسخ به استعلام ادارات و موسسات دولتی در خصوص درخواستهای پزشکی شامل تایید گواهی  استعلاجی - از کار افتادگی و ...
  • تشکیل پرونده جهت بیماران اعزام به خارج
  • تایید گواهی استفاده از داروی مخدر