معرفی کارشناسان
    

نام و نام خانوادگی: محمدهاشم کیائی

سمت: رییس اداره اقتصاد درمان

مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد روابط بین المللی
پست الکترونیک: m.kiae
i@qums.ac.ir

شرح وظایف:

تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستانها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد
بررسي و تعيين تعرفه واقعي خدمات ( قيمت تمام شده خدمات)
ارزیابی فناوری های سلامت

ارزیابی اقتصادی پروژه های درمانی

شماره تماس مستقیم: 33664302

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 1
     

نام و نام خانوادگی: فاطمه رستمی گل محمدی

سمت: کارشناس اقتصاد درمان

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت

شرح وظایف:

تحلیل پروژه های برون سپاری واحدهای تابعه
تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستانها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد بیمارستانها
بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات بسته های طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان ها و پیگیری رفع اشکالات موجود
انجام امور مربوط به جلسات کارگروه توزیع درامد اختصاصی دانشگاه

انجام امور مربوط به برنامه گردشگری سلامت

بررسی سامانه سجاد

شماره تماس داخلی 295 شماره تماس مستقیم: 33678983-33681160

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره7
   

نام و نام خانوادگی: پروانه امین سماک

سمت: کارشناس امور بیمه و تعرفه

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی /کارشناس پرستاری

شرح وظایف:

انجام امور مرتبط با اسناد بیمارستانی

رسیدگی و انجام امور تعرفه ای و بیمه ای

رسیدگی و انجام طرح خرید خدمت

انجام امور مرتبط با حوادث ترافیکی (ماده 92)

شماره تماس داخلی295 شماره تماس مستقیم: 33678983-33681160 

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره7