اخبار

آغاز چهارمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر 1396

فرم ثبت نام در دوره پزشک پژوهشگر روی سایت به آدرسrcd.research.ac.ir   قرار دارد. برای تکمیل این فرم می توانید این لينك را ببینید.

مهلت ثبت نام در فراخوان و ارسال مدارک از 96/4/18 لغایت 96/5/15 می باشد.

شایان ذکر است که صرفا به مدارکی که کامل باشند و در این بازه ی زمانی ارسال گردند، رسیدگی خواهد شد.
(تلفن های دبیرخانه شورای برنامه پزشک پژوهشگر 81455196 و 81455194 می باشد).
 

بيشتر