اخبار

برگزاری دومین نشست آشنایی با برنامه تحول نظام سلامت

دومین نشست آموزشی و توجیهی برنامه تحول نظام سلامت، ویژه مدیران گروه های آموزشی بالینی،سرپرستاران،روسا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی و مدیران ستادی دانشگاه،با حضور دکتر زینالو ریس دانشگاه و معاونین درمان،توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو،صبح روز جمعه 12 اردیبهشت سال جاری در مرکز آموزشی و درمانی ولایت برگزار شد.

در این نشست پس از تلاوت آیاتی جند از قرآن کریم ؛دکتر زینالو در سخنان کوتاهی ضمن بررسی و آسیب شناسی طرح پزشک خانواده،اجرای برنامه تحول نظام سلامت را گامی موثر در ارتقای خدمات سلامت به مردم و کاهش هزینه ها دانست و پیش بینی منابع مالی را از نقاط قوت این برنامه برشمرد.

در ادامه دکتر رضایی معاون درمان،دکتر قجربیگی معاون غذا و دارو،کیایی معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر کشاورز مدیر درمان به ترتیب در خصوص موضوعات حضور پزشکان مقیم و ارتقای کیفیت خدمات ویزیت،تامین دارو ،پیش بینی منابع مالی و برنامه کاهش میزان پرداختی ها،ارتقای کیفیت هتلینگ و ترویج زایمان طبیعی توضیح دادند.

نشست با اظهار نظر شرکت کنندگان و پرسش های آنان ادامه یافت که معاونان درمان،توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو به سوالات پاسخ دادند. در پایان نیز دکتر زینالو به جمع بندی مباحث پرداخت.

مجموعه دستور العمل برنامه تحول نظام سلامت شامل هفت بند کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت،حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم،حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان ها،ارتقای کیفیتخدمات ویزیت و هتلینگ،حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج و نیازمند و دستور العمل ترویج زایمان طبیعی و یک شیوه نامه نظارت بر حسن اجرای برنامه است.      
دریافت نسخ اجرایی برنامه تحول نظام سلامت 
               
                                                       

بيشتر