اخبار

اجرای برنامه تحول نظام سلامت، در شیفت شب کنترل شد

مدیر دفتر  پرستاری دانشگاه به اتفاق محمد رهنما، ناظر عالی آموزشی(سوپروایزر آموزشی) مرکز آموزشی ـ درمانی شهید رجایی، نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت را در شیفت شب مرکز آموزشی ـ درمانی ولایت، کنترل کرد.

در این برنامه، محمد مرادی، با حضور در بخش های اورژانس، تحت نظر، داخلی ، جراحی و مراقبت های ویژه قلبی (CCU) این مرکز از مسایل و مشکلات کادر پرستاری، رضایتمندی بیماران از نحوه ارائه مراقبت های پرستاری، چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت، روند ارزیابی اولیه بیماران و چگونگی ثبت آن و میزان آمادگی علمی کادر پرستاری مطلع شد. افزایش مراجعین و ازدحام در اورژانس و بخش داخلی زنان، در این بازدید، گزارش شده است.                                      

بيشتر