اخبار

کمیته ارتقای سلامت روان پرستاران، در دانشگاه آغاز به کار کرد

با توجه به فعّال شدن کمیته ارتقای سلامت روان پرستاران مراکز آموزشی ـ درمانی در دانشگاه که بر اساس سیاست های ارتقای خدمات پرستاری اداره مدیریت پرستاری انجام شده است، اولین نشست کمیته مذکور، روز هشتم بهمن 1392 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار شد.

در این برنامه که با حضور محمد مرادی مدیر پرستاری و کارشناسان اداره پرستاری، سوپروایزران آموزشی و دانش آموختگان ارشد گروه پرستاری در رشته های روان پرستاری و روانشناسی و همچنین نمایندگان سازمان نظام پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی برگزار  شد، درباره طراحی و اجرای برنامه های ارتقا، به منظور پیشگیری از عوارض روحی و روانی محیط کار، فرسایش شغلی و روند مشاوره های درون بیمارستانی، با توجه به قابلیت های دانش آموختگان هر بیمارستان تصمیم گیری شد.

مکاتبه با مراکز آموزشی ـ درمانی و هماهنگی برای تأمین نیروی انسانی و فضای فیزیکی برای اجرای طرح، تدوین آیین نامه اجرایی، در نظر گرفتن عناوین سلامت روان در برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های پژوهشی مراکز به منظور ارزیابی سلامت روان پرستاران و تأکید بر اجرای طرح از ابتدای سال آینده؛ مصوبه های این نشست بود.                         

بيشتر