اطلاعیه
ابلاغ بسته آموزشی و راهنمای استفاده از سامانه مرکز پایش مراقبتهای درمانی(MCMC)
دريافت نامه مركز مديرت حوادث و فوريتهاي پزشكي وزارت متبوع به شماره 1801/401د مورخ 96/7/24 در خصوص ابلاغ بسته آموزشی و راهنمای استفاده از سامانه مرکز پایش مراقبتهای درمانی