آرشیو اخبار
لباس‏های فرم کادر پرستاری در تمام بیمارستان‏های استان قزوین یکسان شد

تمامی کادر پرستاری بیمارستان‏های استان قزوین اعم از دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی و مراکز جراحی محدود، لباس‏های یک دست و یکسان خواهند پوشید.

فاطمه تیموری مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: با توجه به تفاوت لباس کادر پرستاری (شامل پرستار، پرسنل اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک بهیار/کمک پرستار) در هریک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی، و سردرگمی بیماران در شناخت پرستاران از سایر کادر پزشکی، پیشنهادی در خصوص یکسان سازی لباس فرم کادر پرستاری در تمام بیمارستانهای استان مطرح و پذیرفته شد.

به گفته تیموری پس از ارائه این پیشنهاد، جلسات متعددی با مدیران پرستاری تمام بیمارستان‏ها و شورای هماهنگی پرستاری استان برگزار و نظرات جمع آوری و به هیئت رییسه دانشگاه جهت تصویب ارسال شد.

گفتنی است پس از تصویب، این موضوع توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به تمام بیمارستانها و مراکز جراحی محدود استان ابلاغ شد و مقرر گشت با دریافت اولین پول لباس کارکنان، این طرح اجرا شود./

دریافت فایل لباس های پرستاری