فوری

قابل توجه آزمایشگاههای انجام دهنده و ارسال کننده آزمایشات غربالگری مادران باردار (سندروم داون)
کلیه آزمایشگاههای پذیرش کننده آزمایشات غربالگری مادران باردار از نظر سندروم داون لازم است فرم پیوست را تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری 17/04/96 به اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان ارسال نمایند.
جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید.
بيشتر