آرشیو اخبار
ابلاغ چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی ویرایش 98
دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلره
شیوه نامه ثبت برخط گزارش پاتولوژِی سرطان
راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته ي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای شبکه دانشگاهی در ایام نوروز 98
آزمایشگاههای فعال در ایام نوروز 1398
ابلاغ دستورالعمل کشوری ژنتیک اجتماعی
خلاصه مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه آشنایی با آیین نامه و ضوابط تجهیزات آزمایشگاهی و IMED
مجموعه روشهای اجرایی استاندارد و چک لیست میکروسکوپی مالاریا
ارزیابان آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین جزء ممیزین برتر کشوری منتخب شدند
استاندارد آزمایشگاههای پزشکی - ویرایش 1397
ویرایش سوم چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- نسخه سال 97
آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موفق در برنامه مهارت آزمایی تشخیص ملکولی آنفلوآنزا
تکمیل فرم مشخصات آزمایشگاهها جهت درج در سامانه غربالگری
چک لیستهای ممیزی نیمه اول سال 97
نشست ممیزان اداره امور آزمایشگاهها
چک لیستهای ممیزی نیمه دوم سال 96
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، میزبان برگزاری کارگاه تربیت مربی مدیریت نمونه های آزمایشگاهی
آخرین نشست مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی استان در سال 1395
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ماهانه بالغ بر 250 هزار تست آزمایشگاهی انجام می شود.
1 2 3