آرشیو اخبار
شاخصهای کیفیت در آزمایشگاه
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی 98
آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاههای پزشکی -1398
فرم خودارزیابی چک لیست جامع 98
چک لیست ارزیابی آزمایشگاهها مبتنی بر بازدید از پیش اعلام نشده
مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا
ابلاغ چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی ویرایش 98
دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلره
شیوه نامه ثبت برخط گزارش پاتولوژِی سرطان
راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته ي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای شبکه دانشگاهی در ایام نوروز 98
آزمایشگاههای فعال در ایام نوروز 1398
ابلاغ دستورالعمل کشوری ژنتیک اجتماعی
خلاصه مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه آشنایی با آیین نامه و ضوابط تجهیزات آزمایشگاهی و IMED
مجموعه کمک آموزشی، روشهای اجرایی استاندارد و چک لیست میکروسکوپی مالاریا
ارزیابان آزمایشگاههای تشخیص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین جزء ممیزین برتر کشوری منتخب شدند
استاندارد آزمایشگاههای پزشکی - ویرایش 1397
ویرایش سوم چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- نسخه سال 97
آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موفق در برنامه مهارت آزمایی تشخیص ملکولی آنفلوآنزا
تکمیل فرم مشخصات آزمایشگاهها جهت درج در سامانه غربالگری
1 2 3 4