اخبار

شاخص های ملی پرستاری در بالین بیماران، به مدیران پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابلاغ شد
خبر، سید حسن موسوی و الهام حاجی رفیعی. روز 26 مهر 1395 و در نشستی در دفتر مدیریت مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به مدیران پرستاری مراکز آموزشی - درمانی و بیمارستان های تابعه این دانشگاه، شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین بیمار را ابلاغ کرد.
تیموری در ابتدای نشست، ضمن ابلاغ شاخص های ملی کیفیت مراقبت پرستاری در بالین، خواستار به اجرا در آوردنش به عنوان ضروریت های اصلی پرستاران در مراقبت از بیماران شد.
به گفته مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این شاخص ها برای ارتقای خدمات پرستاری و افزایش میزان رضایتمندی بیماران از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت ابلاغ شده است و در آن، مواردی، مانند: تعداد کادر پرستاری به تعداد تخت های موجود، بررسی تعداد ایجاد موارد زخم بستر و یا سقوط بیماران از تخت، میزان رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری و ارتقای آموزش های خدمات پرستاری، مورد توجه قرار گرفته است.
داوود محزون، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین نیز در همین رابطه، تصریح کرد: شاخص های ملی کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین بیمار، برای افزایش میزان رضایتمندی بیماران مرکز، در اولویت کارهای درمانی این واحد درمانی، قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است این شاخص ها به تمام مراکز آموزشی درمانی ابلاغ خواهد شد.
بيشتر