آرشیو اخبار معاونت
قدردانی خانواده بیمار از کادر درمانی مرکز آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین
خانواده بیماری با ارسال نامه ای از کادر درمانی مرکز آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین به خاطر تلاش آنان در درمان بیمارشان قدردانی کردند.
در متن ارسالی همسر این بیمار، وی از زحمات بي دريغ و دلسوزانه كليه پزشكان بخش زنان، بویژه دکتر زینب خیرخواه، همچنین پرستاران و خدمات اين بخش، در طول بستري همسرش، قدرداني کرده است.
 
امتیاز دهی