آرشیو اخبار معاونت
105
امکان تشخیص تخصصی کرونای انگلیسی در قزوین مهیا خواهد شد

اکرم اذعانی کارشناس ارشد ویروس شناسی و مسئول بخش مولکولی آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص تشخیص واریانت انگليسی کرونا ویروس توضیح داد: تشخیص مولکولی ویروس جهش یافته جدید کرونا، مستلزم طی سه مرحله است: مرحله اول انجام آزمایش Real time PCR توسط کیت های مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص ملکولی کرونا است، در صورت مثبت شدن نمونه و تشخیص وجود ویروس کرونا در بدن بیمار انجام یک آزمایش ملکولی (Real time PCR) دیگر بصورت تخصصی برای تشخیص اولیه واریانت انگلیسی لازم است.

به گفته اذعانی در مرحله دوم جهش اصلی ایجاد شده در نوع انگلیسی تشخیص داده میشود و سپس افزود: اگر نمونه در این مرحله نیز مثبت شود باید در مرحله سوم کل ژنوم ویروس جدا شده از بیمار مورد آنالیز و بررسی قرار گیرد تا با مقایسه آن با واریانت انگلیسی با ضریب اطمینان کامل نوع انگلیسی تایید گردد.

این کارشناس ارشد ویروس شناسی سپس توضیح داد: در استان قزوین، تشخیص اولیه ویروس کرونا در آزمایشگاه مرجع دانشگاه و سه آزمایشگاه خصوصی دارای مجوز  قابل انجام است، مرحل دوم (تشخیص جهش اصلی واریانت انگلیسی)  بصورت محدود فقط در آزمایشگاه مرجع و مرحله سوم (سکانس ژنوم ویروس) تنها در دو مرکز تحقیقاتی در استان تهران انجام میگردد و نمونه های مشکوک مرحله دوم، توسط آزمایشگاه مرجع و با انجام هماهنگی های لازم به یکی از این دو مرکز ارسال میگردد.

گفتنی است انجام تست تشخیصی و تاییدی واریانت انگلیسی کرونا ویروس براساس تشخیص پزشک متخصص و طبق فرایندهای بالینی تدوین شده ، صورت خواهد گرفت.

 
امتیاز دهی