اخبار اسلايدي
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، میزبان برگزاری کارگاه تربیت مربی مدیریت نمونه های آزمایشگاهی
روزهای هشتم و نهم مرداد 1396 کارگاه "تربیت مربی مدیریت نمونه های آزمایشگاهی"  توسط اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای نمایندگان دانشگاه های قطب شش کشوری برگزار شد.
میرشمس الدین حسینی، رییس اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تأیید این خبر، گفت: مدعووین این کارگاه از دانشگاه های علوم پزشکی البرز، اراک، قم، زنجان، ساوه و خمین بودند و به آنان، در مورد ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت در حیطه الزامات قبل از انجام انواع آزمایشات و مدیریت ارجاع نمونه های آزمایشگاهی و نحوه انتقال ایمن نمونه ها به خارج از آزمایشگاه، آموزش هایی ارائه شد.
گفتنی است، برای اجرایی کردن برنامه های طرح تحول نظام سلامت در حیطه آزمایشگاه و عدم ارسال نمونه های آزمایشگاهی بیماران بستری به خارج از مرکز بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت توسط همراه بیمار، شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی در هر دانشگاهی طرح ریزی شده است و ارجاعات نمونه های آزمایشاتی -که قابلیت انجام را در یک مرکز بیمارستانی ندارند- به سایر مراکز امکان پذیر است. در این کارگاه آموزشی، تمام ضوابط مربوط به ارجاع استاندارد نمونه های آزمایشگاهی، آموزش داده شد.
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی از سال 1393 استقرار یافته است و به دلیل عملکرد های مناسب اداره امور آزمایشگاه های قزوین در مدیریت مناسب این شبکه و افزایش چشمگیر سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی درون دانشگاهی، این دانشگاه در حیطه خدمات آزمایشگاهی، قطب شش کشوری است.
 
امتیاز دهی