اخبار اسلايدي
با ریشه یابی وقایع ناخواسته درمانی می‌توان مانع بروز مجدد آنها شد

اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان طی جلسه ای با دعوت از نمایندگان بیمارستانها و مراکز جراحی محدود استان ، شیوه نامه وقایع ناخواسته درمانی (Never Events ) را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این جلسه دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت بر درمان درخصوص اهمیت ثبت وقایع ناخواسته و تابعیت از سیستم گزارش دهی آن توضیح داد و متذکر گردید که در شرایط فعلی، هرچه تعداد گزارشات مذکور بیشتر باشد نشان دهنده تلاش بیشتر همکاران برای کشف و ریشه یابی آنهاست که امتیاز مثبتی برای مراکز درمانی و بیمارستانها محسوب می‌گردد.

در ادامه دکتر میترا راجی به عنوان مسئول برنامه ثبت وقایع ناخواسته درمانی دانشگاه، درخصوص 28 مورد وقایع ناخواسته مشروح در دستورالعمل توضیح داد و مهمترین هدف از اجرای آن را صیانت از حقوق گیرندگان خدمات و افزایش ایمنی بیماران دانست.

در پایان جلسه، بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه گزارش و بهبود برنامه یادشده انجام شد و به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد.

 
امتیاز دهی