اخبار اسلايدي
بیمارستان ها در شرف مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی

از آنجاییکه یکی از وظایف مهم آزمایشگاههای حوزه بهداشت درمان اقدامات تشخیصی با کیفیت و به هنگام در زمان بلایا، فوریت ها و بحران های طبیعی و انسان ساخت است،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظو ر بررسی آمادگی سیستم آزمایشگاهی کشور در برخورد با این وقایع احتمالی، مانوری در حیطه نمونه گیری و ارسال امن و ایمن نمونه های عفونی آزمایشگاهی برگزار می کند، و امسال نیز در اقدامی مشترک بین معاونت درمان و بهداشت دانشگاه مقدمات انجام این مهارت آزمایی صورت گرفت.

 میر شمس الدین حسینی مدیر آزمایشگاه  مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: این تمرین مهارت آزمایی بر اساس یک سناریوی ارسال شده از وزارت متبوع از محلی که هر یک از بیمارستانهای استان می تواند باشد، تعیین خواهد شد و سرعت و کیفیت عملکرد مناسب دانشگاه از اولین برخورد با موارد اضطراری مبنای ارزیابی دانشگاه در اجرای مانور است.

حسینی در ادامه افزود به منظور هماهنگی دو حوزه بهداشت و درمان در این مانور و آموزش مبانی برخورد با نمونه های عفونی و انتقال امن آنها، جلسه ای با حضور نمایندگان آزمایشگاههای دو حوزه مذکور تشکیل و در خصوص نمونه برداری صحیح و انتقال امن نمونه های حاصل از بیماری های عفونی منتقله از راههای تنفسی (مانند سل و سیاه سرفه)، آب و غذا (مانند وبا و بوتولیسم)، تبهای خون ریزی دهنده (مانند تب کریمه و کنگو، ابولا) به حاضرین آموزش داده شد.

 گفتنی است زمان و محل اجرای این مانور هنوز اعلام نشده و طی یک پیام فوری از سوی وزارت متبوع اعلام و مهارت هریک از دانشگاهها در برخورد با عوامل عفونی همه گیر احتمالی، سنجیده می شود.

 
امتیاز دهی