اخبار اسلايدي
برگزاری مانور انتقال ایمن نمونه های عفونی

معاونتهای درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین مانور مهارت آزمایی انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی را انجام دادند.

به دنبال دستور آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای برگزاری مانور انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی با هدف اطمینان از توانایی سیستم بیماریهای واگیر و سیستم آزمایشگاهی دانشگاهها در نمونه گیری و ارسال امن نمونه در کوتاهترین زمان ممکن، این تمرین در روز دوشنبه 5 شهریور 1397 انجام شد.

میر شمس الدین حسینی مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص گفت: طبق سناریوی ارسالی این مانور در مورد نمونه گیری و انتقال نمونه مربوط به زخم یک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شفا تاکستان که مظنون به سیاه زخم پوستی است، تعیین شده بود.

به گفته حسینی در این مهارت آزمایی باهماهنگی معاونتهای درمان، بهداشت، شبکه بهداشت و درمان تاکستان و بیمارستان شفا الزامات مربوط به نمونه گیری از نمونه فرضی انجام و اطلاعات لازم برای نمونه گیری صحیح از محل زخم، بسته بندی ایمن و مناسب نمونه به صورت مکتوب تهیه و نمونه فرضی طبق اصول استاندارد به واحد تریاژ انیستیتو پاستور ایران منتقل شد.

گفتنی است طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این برنامه ریزی و تمرینات دانشگاهی به منظور آمادگی برای مراسم اربعین حسینی که خیل عظیم جمعیت وجود داشته و احتمال انتقال بیماریهای عفونی بیشتر می شود صورت گرفته است.

 
امتیاز دهی