اخبار اسلايدي
مدیریت بحران و بلایا در اعتباربخشی ملی بیمارستانها ارزیابی می شود

1398/8/27 دوشنبه

محور مدیریت خطر در حوادث و بلایا در الویت دوم محورهای اعتباربخشی بیمارستانها قرار گرفته است و ارزیابی خطر و شناخت مخاطرات داخلی و خارجی اولین و مهمترین گام در مدیریت خطر بیمارستانی به شمار می آید.

علی فخار سلیمانی در کارگاه آموزشی مدیریت خطر بیمارستانی بر اساس شاخصهای اعتباربخشی ضمن اشاره به موضوع فوق ابراز امیدواری کرد: دیده شدن اهمیت مدیریت خطر در سنجه های اعتباربخشی بیمارستانها، فرصتی است تا بیمارستانها به صورتی عملیاتی تر برنامه های مدیریت بحران را دنبال کنند و این موضوع با جدیت بیشتر در بیمارستانها پیاده سازی شود.

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در ادامه با اشاره به جایگاه مدیریت خطر در حوادث و بلایا و پدافند غیرعامل در بیمارستانها، اظهار کرد: اعتباربخشی های بیمارستانی از آذر تا بهمن ماه جاری در تمام محورهای مدیریتی و بالینی صورت خواهد گرفت و هریک از بیمارستانها با در نظر گرفتن حجم کار، تنوع بخشها و ضریب اشغال تخت، طی یک تا دو روز به صورتی جامع در 19 محور اعتباربخشی خواهند شد.

دکتر کیومرث اله بخشی متخصص سلامت در بلایا و فوریتهای مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز که نکاتی در خصوص سنجه های محور مدیریت خطر برای مدعوین ارائه داد، ارزیابی خطر و شناخت مخاطرات داخلی و خارجی را اولین و مهمترین گام در مدیریت خطر برشمرد و در ادامه توضیح داد: با اقدامات پیشگیرانه و امنیت زیرساختهای حیاتی بیمارستانها، نگهداری و راهبری ایمن سیستمهای مکانیکی و الکتریکی،پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بلایا و تداوم خدمات حیاتی و برنامه های بازیابی، می توان در خصوص بحران و بلایا مدیریتی جامع در بیمارستانها صورت داد.

گفتنی است این نشست در روزشنبه 25 آبان 1398 با حضور مدیران پرستاری بیمارستانهای استان، دبیر کمیته مدیریت خطر بیمارستانی، سوپروایزرهای آموزشی و کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستانها در سالن معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.

 
امتیاز دهی