اخبار مراکز تابعه
نیروهای مددکاری مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزایش می یابند

1397/4/11 دوشنبه

دکتر سید سعید اسکویی، معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: برنامه ریزی ها به منظور افزایش نیروهای مددکاری مراکز آموزشی - درمانی از طریق جذب نیروهای طرحی و قراردادی تبصره سه، انجام شده است.

دکتر اسکویی عنوان کرد که به منظور توانمـندســازی مددکاران مراکز آموزشی - درمانی، کمیته برنامه های آموزشی به منظور برگزاری دوره های تخصصی برای مددکاران تشکیل شده است.

ایشان بر لزوم اجرای پروتکل های شش گانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی بیمارستانی از ابتدای تیر ماه امسال و ارائه گزارش به وزارت بهداشت برای مستندسازی خدمات مددکاران اجتماعی تاکید کرد.

صرف وقت مددكاران برای حل مشكل پرداخت هزيـــنه های درمانی بيماران

مرضیه قلیچ خانی، مسئول مددکاری اجتماعی معاونت امور اجتماعی دانشگاه نیز گفت: يكی از مهمترين وظايفی كه گاهی بيشـــــــــترين وقت مددكاری را مي گيرد، بررسی وضعيت  مالی بيماران و حل مشكل پرداخت هزيـــنه های درمان بيماران ( تخفيف در هزينه ها ) است که شامل: معاینه، آزمـــايشگاه، راديولوژی، هزینه های ترخيص برای عمل جراحی و درمان طبی است و با توجه به بررسی های كارشناسانه در مورد وضعيت اقتصادی بيمار، انجام می شود.

به گفته ایشان، مددکاران اجتماعی، فعالیت های دیگری، مانند: هماهنگی با تيم درمان؛ تحقيق و بررسی در زمينه شناخت مسائل و مشكلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیماران؛ ارتباط با موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی و اجتماعی در رابطه با مشكلات بيماران و بيمه کردن بيماران بی بضاعت را انجام می دهند.

گفتنی است، این سخنان در نشست هم اندیشی مـــــعاونت امور اجتماعی دانشــگاه و کارشناسان واحد مددکاری اجتماعی مراکز آموزشی – درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان شد.

این برنامه، روز 29 خرداد 1397 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا با حضور عزیزخانی، مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت استان، امامیه، کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور و مددکاران مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه برگزار شد و مشکلات واحدهای مددکاری مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی