اخبار مراکز تابعه
استقرار میز خدمت در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین

1397/10/10 دوشنبه

حسینعلی افشاری، مدیر مرکز آموزشی - درمانی قدس، ضمن اعلام استقرار میز خدمت در این مرکز، گفت: میز خدمت این مرکز در سالن انتظار بیماران و  در ورودی اورژانس، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی مستقر است.

افشاری اظهار کرد: هدف از استقرار میز خدمت، اجرای دستور ریاست جمهوری، مبنی بر ایجاد دولت الکترونیک و جلوگیری از سردرگمی مراجعین به این مرکز و همچنین تکریم مراجعه کنندگان است و در این مکان، فرآیندهای پذیرش، ترخیص و رسیدگی به شکایات، معرفی شده است.
 
امتیاز دهی