اخبار مراکز تابعه
1398/9/7 پنجشنبه بررسی کمبود نیروی خدماتی در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین

با حضور دکتر سید علیرضا خوانساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشست هم اندیشی و بررسی کمبود نیروی خدماتی در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین برگزار شد.

در این نشست، مصوب شد، خدماتی که امکان دارد، برون سپاری شود. خدماتی که امکان تأمین هزینه آنها از بیمه میسر است، مانند: نمونه گیری خون، انجام شود. در خصوص نیروهای خدماتی از کار افتاده، با توجه به استخراج شیفت های خدمات و وجود نیرو در بخش ها، بخاطر نا کارآمد بودن، چند تن نیرو بکارگیری شود. بر این مبنا، بنا شد که نیروهای نا کارآمد به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی شوند تا نسبت به تعیین جایگزین آنان اقدام شود.

در ادامه این نشست، در مورد روند ترخیص بیمار بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد راهکار های لازم به منظور هر چه سریع تر شدن زمان ترخیص انجام شود.

در این نشست، دکتر سید سعید فرزام و مهندس علیرضا سلطان رحمتی، رییس و مدیر مرکز، رفیع چگینی، رییس اداره خدمات دانشگاه، حضور داشتند. همچنین از مرکز، محمد یوسفلی، مترون، رضا عسگری غنچه، رئیس اداره عمومی، ولی الله حسینیان، مسئول اسناد پزشکی، طاهره برخورداری، مسئول مدارک پزشکی و مسلم کدخدایی، رابط خدمات حضور داشتند.

 
امتیاز دهی