اطلاعیه
تغییر شماره مرکز ملی پاسخگویی به شکایات از 1490، 1590،1690 به شماره تماس 190 به اطلاع می رساند شماره تلفن های 1490، 1590 و 1690 یکپارچه شده  و به  شماره تلفن 190 با عنوان مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تغییر یافته است.
 
امتیاز دهی