اخبار اسلايدي
برگزاری دوره آموزشی یک روزه تغذیه در بیماریهای اولویت دار 1

1398/8/28 سه‌شنبه

 اولین دوره آموزشی یک روزه تغذیه در بیماریهای اولویت دار 1، در روز یکشنبه 19 آبان 1398، با شرکت کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها، در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی کوثر برگزار شد.
این دوره آموزشی که میزبانی آن را مرکز آموزشی درمانی کوثر عهده دار بود، توسط معاونت درمان با توجه به الزام وزارتی برای بروز رسانی اطلاعات کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها در نحوه مراقبت تغذیه‌ای در پنج بیماری اولویت دار مطابق استانداردهای اعتباربخشی 98 برگزار شد. مباحث مطرح شده در این دوره شامل ارزیابی تغذیه‌ای کودک بستری در بیمارستان و  مراقبت تغذیه‌‌ای کودکان در بخش مراقبت ویژه و رژیم درمانی در بیماری فنیل کتونوری بود. دو موضوع آموزشی اول را هنگامه
شریعتی؛ آموزش دیده وزارتی این دوره و رژیم درمانی در بیماری فنیل کتونوری را معصومه شکارسرایی؛ کارشناس تغذیه آموزش دیده وزارتی دوره (کارشناس متابولیک استان) تدریس نمودند.

قابل ذکراست، دوره آموزشی تغذیه در بیماری‌های اولویت دار ، در قالب سه کارگاه آموزشی یک روزه شماره 1، 2 و 3  برنامهریزی شده‌است.

 
امتیاز دهی