آرشیو اخبار معاونت
بیماران برای انجام سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان، نباید هزینه ای بدهند

استفاده از دستگاه سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی در مطب متخصصان زنان و زایمان، با رعایت موارد قانونی همراه است، ولی باید توجه داشت که بیماران برای انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان، نباید هزینه ای بدهند.

دکتر عبدالله کشاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با گفتن این خبر، پیرو ابلاغ بخشنامه ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان، گفت: با توجه به اینکه در مطب برخی متخصصان زنان و زایمان، از دستگاه سونوگرافی استفاده می شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، این متخصصان مجازند از سونوگرافی صرفاً به عنوان ابزار کمک تشخیصی استفاده کنند و بابت این امر نیز نباید هیچ وجهی از بیمار یا مراجعین دریافت شود.

ارجاع بیمار از مطبی به مطب دیگر برای سونوگرافی، ممنوع

مدیر درمان در همین خصوص تاکید کرد: انجام سونوگرافی این متخصصان باید محدود به حیطه تخصصی زنان و زایمان باشد و هرگونه تبلیغات، مبنی بر انجام سونوگرافی در تابلو، سرنسخه و یا هر روش دیگر، غیرمجاز شمرده می شود. دکتر عبدالله کشاورز افزود: پذیرش بیمار ارجاعی از سایر مطب ها، صرفاً برای انجام سونوگرافی به مطب این متخصصان نیز ممنوع است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بر اهمیت آگاهی مردم از این ضوابط و نظارت بر حسن اجرای آن تاکید کرد و گفت: درصورت مشاهده نقض این ضوابط، مردم موضوع را از طریق شماره تلفن های 33678983 و 33681160 برای پیگیری اعلام کنند.

 
امتیاز دهی