شرح وظايف اداره پرستاري
 • برآورد نیازهای مراکز درمانی تابعه به مسئولین طرح نیروی انسانی به تفکیک رشته های مختلف
 • پیگیری اقدامات مرتبط با موضوع کنترل عفونت های بیمارستانی در مراکز
 • بررسی اعلام نیاز مراکز در رشته و اعلام به معاونت توسعه
 • ثبت نام از مشمولین طرح نیروی انسانی
 • معرفی نیروهای مورد نیاز مراکز به معاونت توسعه بر اساس اولویت ثبت نام و پیگیری
 •  نظارت و پیگیری آموزش های ضمن خدمت کادر پرستاری مراکز درمانی تابعه
 • بازدید از بیمارستانهای استان و گزارش به مدیر پرستاری
 • رسیدگی به شکایات کادر پرستاری
 • تهیه و تنظیم  و جمع آوری آمار و اطلاعات کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه
 • هماهنگی جهت امور نیروهای انتظامی و نیروهای استخدامی
 • رسیدگی به مکاتبات اداری