شرح وظايف آزمايشگاه مرجع
 •  ارائه خدمات از طريق مديريت و انجام آزمايشات مرتبط با بيماريهاي تحت مراقبت واگير و غير واگير
 •  فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع در شرايط بحران
 •  ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق :
 • الف استقرار استانداردهاي آزمايشگاهي متناظر با استاندارد ISO15189
 • ب كمك به استقرار و نهادينه شدن استاندارد ها در آزمايشگاهاي تحت پوشش از طريق پشتيابي فن وعلمي و فراهم نمودن تسهيلات لازم در جهت اجراي برنامه هاي كنترل كيفي داخلي و كنترل و نگهداري تجهيزات در آزمايشگاه
 • پ همكاري در اجراي موثر برنامه ارزيابي خارجي كيفيت
 • ج همكاري در روند اعتبار بخشي آزمايشگاهها
 • اطمينان از عملكرد مطلوب كيتها از فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي
 • همكاري در زمينه استقرار و ارتقاي برنامه ايمني و امنيت زيستي آزمايشگاهي در آزمايشگاههاي تحت پوشش
 • همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي
 • مديريت آزمايشگاههاي مجري برنامه تشخيص اعتياد به مواد مخدر در برنامه هاي سوء مصرف مواد مخدر
 • فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع آزمايشگاههاي مرتبط با برنامه مركز سلامت محيط وكار
 • مديريت اطلاعات