استانداردهاي پرستاري
ردیف شماره استاندارد ملی عنوان استاندارد
1 15001 مداخلات پرستاری – پذیرش بیمار – مددجو – در بخش های عمومی - ایین کار
2 15003 مداخلات پرستاری – شستشوی معده – آیین کار
3 15004 مداخلات پرستاری – کوتاه کردن درن پنروز– آیین کار
4 15005 مداخلات پرستاری – اصولی کلی اموزش به مددجو – بیمار - آیین کار
5 15006 مداخلات پرستاری – وارد کردن لوله مقعدی - آیین کار
6 15007 مداخلات پرستاری – اندازه گیری قد و وزن – آیین کار
7 15008 مداخلات پرستاری – اندازه گیری فشار خون – آیین کار
8 15009 مداخلات پرستاری – شستن دستها -  آیین کار
9 15010 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار / مددجو-  قراردادن بیمار/ مددجو در نشسته یا نیمه نشسته - آبین کار
10 15011 مداخلات پرستاری – تعویض پانسمان بیمار - آیین کار
11 15012 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- قراردادن در وضعیت به پهلو خوابیده -  آیین کار
12 15013 مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن گان -  آیین کار
13 15014 مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن دستکش های یکبار مصرف – آیین کار
14 15015 مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن دستکش استریل -  آیین کار
15 15017 مداخلات پرستاری – گشودن بسته های استریل– آیین کار
16 15019 مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه دهان -آیین کار
17 15020 مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه مقعد -  آیین کار
18 15021 مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه زیر بغل - آیین کار
19 15022 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- وضعیت خوابیده به پشت – آبین کار
20 15023 مداخلات پرستاری – تجهیزات اندازه گیری درجه حرارت بدن - آیین کار
21 15024 مداخلات پرستاری – استفاده از محدود کننده های عضوی –  آیین کار
22 15025 مداخلات پرستاری – استفاده از جلیقه محدود کننده -  آیین کار
23 15026 مداخلات پرستاری – استفاده از دستکش محدود - آیین کار
24 15027 مداخلات پرستاری – استفاده از کمربندهای محدود کننده - آیین کار
25 15028 مداخلات پرستاری – بررسی تنفس _آیین کار
26 15029 مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی پایه در بزرگسالان - (CPR) – آیین کار
27 15030 مداخلات پرستاری – انتقال مددجو / بیمار – آیین کار
28 15031 مداخلات پرستاری – پذیرش مددجو / بیمار در بخش اورژانس - آیین کار
29 15032 مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض رادیال -  آیین کار
30 15033 مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض اپیکال – آبین کار
31 15034 مداخلات پرستاری – پایش نبض با موج اولتراسوند  -  آیین کار
32 15035 مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض اپیکال- رادیال -  آیین کار
33 15036 مداخلات پرستاری – استفاده از جوراب های ضد آمبولی - آیین کار
34 15037 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو – وضعیت سجده -  آیین کار
35 15038 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- وضعیت لیتوتومی -  آیین کار
36 15039 مداخلات پرستاری – مراقبت از پرینه -  آیین کار
37 15040 مداخلات پرستاری – مراقبت از دهان -  آیین کار
38 15041 مداخلات پرستاری – مراقبت از جسد – آیین کار
39 15042 مداخلات پرستاری – گزارش نویسی – آبین کار
40 15043 مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار در راه رفتن - آیین کار
41 15044 مداخلات پرستاری – استفاده از بالش دور کننده – آیین کار
42 15045 مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار هنگام راه رفتن با عصای زیربغل - آیین کار
43 15046 مداخلات پرستاری – کمک در راه رفتن به مددجو – بیمار با عصا – آیین کار
44 15047 مداخلات پرستاری – خارج کردن مدفوع سفت با انگشت -  آیین کار
45 15048 مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار در پوشیدن کفش های محافظ -  آیین کار
46 15049 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به مددجو – بیمار – وضعیت بهبودی - آیین کار
47 15050 مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به مددجو – بیمار – وضعیت یک طرفه – نیمه به روی شکم - ایین کار
48 15051 مداخلات پرستاری – وضعیت داده به مددجو – بیمار – وضعیت یک طرفه – نیمه به روی شکم - آیین کار
49 15052 مداخلات پرستاری – انجام انمای تمیز کننده – آیین کار
50 15053 مداخلات پرستاری – پایش جذب و دفع – آیین کار
51 15054 مداخلات پرستاری – گذاردن شیاف مقعدی – آیین کار
52 15055 مداخلات پرستاری – کمک به بیمار – مددجو جهت انجام فرایض دینی -آیین کار
53 15056 مداخلات پرستاری – بررسی آمبولانس -  آیین کار
54 15057 مداخلات پرستاری – استفاده از رول دست - آیین کار
55 15058 مداخلات پرستاری – اویزان کردن پاهای بیمار –  آیین کار
56 15059 مداخلات پرستاری – به کارگیری سرمای خشک -  آیین کار
57 15060 مداخلات پرستاری – اماده کردن تخت اشتغال نشده - آیین کار
58 15061 مداخلات پرستاری – بررسی دستورات پزشک - آیین کار
59 15062 مداخلات پرستاری – کنترل درناژ بست زخم – آیین کار
60 15063 مداخلات پرستاری – به کارگیری گرمای خشک – کیسه اب گرم - آیین کار
61 15065 مداخلات پرستاری – دادن داروی دستور داده شده -  آیین کار
62 15066 مداخلات پرستاری – درمان با سیستم واکیوم بسته -  آیین کار
63 15067 مداخلات پرستاری – احتیاط لازم در انتشار ذرات از راه هوا -  آیین کار
64 15068 مداخلات پرستاری – احتیاط های تماسی -  آیین کار
65 15069 مداخلات پرستاری – احتیاط های ریز قطرات – آیین کار
66 15070 مداخلات پرستاری – احتیاط های استاندارد برای ترشحات خون و معایات -  آیین کار
67 15071 مداخلات پرستاری – تست قند خون با داستگاه اندازه گیری قند خون - آیین کار
68 15072 مداخلات پرستاری – جمع اوری ادرار تصادفی -  آیین کار
69 15073 مداخلات پرستاری – جمع آوری نمونه تمیز وسط ادرار - آیین کار
70 15074 مداخلات پرستاری – خون گیری وریدی – آیین کار
71 15075 مداخلات پرستاری – نمونه گیری خون به منظور اندازه گیری گازهای خون شریانی -  آیین کار
72 15076 مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از چشم – آیین کار
73 15077 مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از گوش – آیین کار
74 15078 مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از ناحیه حلق بینی - آیین کار
75 15079 مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از حلق – آیین کار
76 15080 مداخلات پرستاری – کمک در انجام پونکسیون کمری  -  آیین کار
77 15081 مداخلات پرستاری – گرفتن نمونه از سوند ادراری- ایین کار
78 15082 مداخلات پرستاری – پانسمان چشمی– آیین کار
79 15083 مداخلات پرستاری – خارج کردن لنزهای تماسی- آیین کار
80 15084 مداخلات پرستاری – احتیاط های مربوط به نوترو پنی – آیین کار
81 15086 مداخلات پرستاری – تزریق زیر جلدی – آیین کار
82 15087 مداخلات پرستاری – تزریق زیر جلدی هپارین – آیین کار
83 15088 مداخلات پرستاری – تزریق داخل جلدی -  آیین کار
84 15089 مداخلات پرستاری – شستشوی مجرای شنوایی خارجی گوش – آیین کار
85 15090 مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن جسم خارجی از گوش –  آیین کار
86 15091 مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن تامپون بینی -  آیین کار
87 15092 مداخلات پرستاری – شستشوی چشم در سوختگی با مواد شیمیایی - آیین کار
88 15093 مداخلات پرستاری – کمک کردن در خارج کردن جسم خارجی از چشم - آیین کار
89 15094 مداخلات پرستاری – شستشوی چشم – آیین کار
90 15095 مداخلات پرستاری – استفاده از دیسک دارویی چشم - آیین کار
91 15097 مداخلات پرستاری – استعمال داروهای پوستی – آبین کار
92 15098 مداخلات پرستاری – تزریق عضلانی به روش z -  آیین کار
93 15099 مداخلات پرستاری – تزریق وریدی با استفاده از سوزن پروانه ای یا انژیوکت -  آیین کار
94 15100 مداخلات پرستاری – دارو دادن بنا به تقاضای مددجو – بیمار با تشخیص پرستار -  آیین کار
95 15101 مداخلات پرستاری – تزریق دارو به داخل ورید از طریق ست سرم یا انژیوکت (تزریق بلوس داخل ورید)– آیین کار
96 15102 مداخلات پرستاری – استفاده از وسیله کنترل کننده حجم (میکروست)-  آیین کار
97 15103 مداخلات پرستاری – تغذیه کامل وریدی -  آیین کار
98 15104 مداخلات پرستاری – کمک در دادن دارو از طریق لوله تراشه - آیین کار
99 15105 مداخلات پرستاری – آماده سازی داروهای شیمی درمانی  -  آیین کار
100 15106 مداخلات پرستاری – تجویز داروهای شیمی درمانی -  آیین کار
101 15107 مداخلات پرستاری – مخلوط کردن دو نوع انسولین در یک سرنگ انسولین – آیین کار
102 15108 مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی سیس پلاتین -  آیین کار
103 15109 مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی داکار بازبن – آیین کار
104 15110 مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی فلوئورواورسیل – آیین کار
105 15111 مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی فلودارابین - آیین کار
106 15114 مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی کارموسپتین – آیین کار
107 15115 مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی اپیروبیسین – آیین کار
108 15116 مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی اتوپساید  -  آیین کار
109 15117 مداخلات پرستاری – کنترل اثرات داروهای شیمی درمانی بر کلیه  - آیین کار
110 15118 مداخلات پرستاری – آنمی - آیین کار
111 15119 مداخلات پرستاری – شمارش گازها- سواپ ها – اسپانج ها، سوزن ها و سایر وسایل جراحی – آیین کار
112 15120 مداخلات پرستاری – ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل و اتاق بهبودی (ریکاوری )- آیین کار
113 15121 مداخلات پرستاری – حمل و نقل ست ها و بسته های مورد نیاز جهت اعمال جراحی از CSR – آیین کار
114 15122 مداخلات پرستاری – کنترل فهرست اعمال جراحی روزانه در اتاق عمل – آیین کار
115 15123 مداخلات پرستاری – درپ کردن – آیین کار
116 15124 مداخلات پرستاری – الکتروسرجری و مراقبت های ان (تک قطبی– دو قطبی) – آیین کار
117 15125 مداخلات پرستاری – کنترل رفت و امد دراتاق عمل -  آیین کار
118 15126 مداخلات پرستاری – پرپ کردن – آیین کار
119 15128 مداخلات پرستاری – برررسی و کنترل دستگاه بیهوشی –  آیین کار
120 15129 مداخلات پرستاری – کنترل وسایل و تجهیزات اتاق بهبودی (ریکاروی ) در هر نوبت کاری -  آیین کار
121 15130 مداخلات پرستاری – استریل کردن وسایل در اتو کلاو - آیین کار
122 15132 مداخلات پرستاری – کشیدن بخیه – آیین کار
123 15133 مداخلات پرستاری – درمان با ید رادیو اکتیو 131 - آیین کار
124 15134 مداخلات پرستاری – شیمی درمانی – التهاب دهان و مخاط (موکوزیت ) – آبین کار
125 15135 مداخلات پرستاری – اختلال عملکرد دستگاه تولید مثل بعد از شیمی درمانی -  آیین کار
126 15136 مداخلات پرستاری – کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر قلب -  آیین کار
127 15137 مداخلات پرستاری – کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر کبد  -  آیین کار
128 15138 مداخلات پرستاری – پرتو درمانی کاشتنی – آیین کار
129 15139 مداخلات پرستاری – پرتو درمانی خارجی -  آیین کار
130 15140 مداخلات پرستاری – شیمی درمانی – بی اشتهایی - آیین کار
131 15141 مداخلات پرستاری – کارگذاشتن لوله بینی- معده ای –آیین کار
132 15142 مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی پیشرفته -  آیین کار
133 15143 مداخلات پرستاری – احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در کودکان (1 تا 8 سال )– آبین کار
134 15145 مداخلات پرستاری – انجام الکتروکاردیوگرافی (ECG) در بزرگسالان – آیین کار
135 15146 مداخلات پرستاری – تغذیه از طریق لوله بینی – معده ای – آیین کار
136 15148 مداخلات پرستاری – اکسیژن رسانی با کانولای بینی -  آیین کار
137 15150 مداخلات پرستاری – گذاشتن سوند اداری – آیین کار
138 15151 مداخلات پرستاری – مسمومیت با ارگلانوفسفات ها و کاربامات ها - آیین کار
139 15152 مداخلات پرستاری – مسمومیت با استامینوفن - آیین کار
140 15153 مداخلات پرستاری – مسمومیت با بتابلوکرها – آیین کار
141 15154 مداخلات پرستاری – مسمومیت با بنزودیازپین  – آیین کار
142 15155 مداخلات پرستاری – مسمومیت با مواد شوینده - آیین کار
143 15157 مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی داکتینوایسین – آیین کار
144 15158 مداخلات پرستاری – مسمومیت با هیدرو کربن ها – آیین کار
145 15159 مداخلات پرستاری – مسمومیت غذایی – آیین کار
146 15160 مداخلات پرستاری – مسمومیت با لیتیوم – آیین کار
147 15161 مداخلات پرستاری – مسمومیت با سیانید– آیین کار
148 15162 مداخلات پرستاری – مسمومیت با آنتی سایکوتیک ها  – آیین کار
149 15163 مداخلات پرستاری– مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها  – آیین کار
150 15164 مداخلات پرستاری – مسمومیت با اتانول - یین کار
151 15165 مداخلات پرستاری – مسمومیت با مواد مخدر - آیین کار
152 15166 مداخلات پرستاری – مسمومیت به کلسیم بلوکرها – آیین کار
153 15167 مداخلات پرستاری – مسمومیت با منواکسید کربن –  آیین کار
154 15169 مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در گرفتن خط شریانی - آیین کار
155 15170 مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن کاتتر وریدی مرکزی – (CVC) – آیین کار
156 15171 مداخلات پرستاری – مراقبت های پس از عمل جراحی قلب در بخش پست آی سی یو (icu-post) – آیین کار
157 15172 مداخلات پرستاری – مراقبت از گچ هیپ اسپایکا  – آیین کار
158 15173 مداخلات پرستاری – برقراری هموستاز شریانی در محل سوراخ شده بعد از کاتترایزاسیون قلبی و عروقی  – آیین کار
159 15175 مداخلات پرستاری – مراقبت در استرس اکوکاردیوگرافی _آیین کار
160 15176 مداخلات پرستاری – مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی ( Ptca) در بخش سی سی یو  – آیین کار
161 15177 مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد -  آیین کار
162 15178 مداخلات پرستاری – اندازه گیری فشار خون نوزاد-  آبین کار
163 15179 مداخلات پرستاری – شمارش تنفس نوزاد -  آیین کار
164 15180 مداخلات پرستاری –  شمارش ضربان قلب نوزاد بستری -  آیین کار
165 15181 مداخلات پرستاری – گرفتن نوار قلب (ECG ) در نوزاد-  آیین کار
166 15182 مداخلات پرستاری –  مراقبت های بعد از انجام آنژیوپلاستی (PTCA) در ریکاوری کت لب- آیین کار
167 15183 مداخلات پرستاری – آب درمانی خارجی در اسیب های پوستی (سوختگی )-  آیین کار
168 15184 مداخلات پرستاری – تست یورود ینامیک -  آیین کار
169 15185 مداخلات پرستاری – مراقبت از T تیوب - آیین کار
170 15186 مداخلات پرستاری –مراقبت های قبل و بعد از خارج کردن کاتتر بالون پمپ داخل آئورت – آیین کار
171 15187 مداخلات پرستاری – مراقبت از کاتتر ورید تحت ترقوه ای در بخش دیالیز (شالدون ) -  آیین کار
172 15188 مداخلات پرستاری – تعویض سوند سیستوستومی - آیین کار
173 15189 مداخلات پرستاری – پانسمان بیولوژیک سوختگی -  آیین کار
174 15190 مداخلات پرستاری – کمک در جای گذاری کاتتر دیالیز صفاقی – آیین کار
175 15191 مداخلات پرستاری – اندازه گیری بیلی روبین نوزاد بدون ازمایش خون - آیین کار
176 15192 مداخلات پرستاری – کانولاسیون ورید محیطی نوزاد-  آیین کار
177 15193 مداخلات پرستاری – لوله گذاری معدی نوزاد – آیین کار
178 15194 مداخلات پرستاری – کمک در پونکسیون کمری (LP) نوزادان - آیین کار
179 15195 مداخلات پرستاری – دبریدمان مکانیکی – آیین کار
180 15196 مداخلات پرستاری – لوله گذاری داخل تراشه نوزاد – آیین کار
181 15197 مداخلات پرستاری – مراقبت از نوزاد به دنیا امده به روش سزارین – آیین کار
182 15198 مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی (CPR) نوزاد هنگام تولد - آیین کار 
183 15199 مداخلات پرستاری –تزریق ایمونوگلوبین به نوزاد متولد شده از مادر اچ بی اس آنتی ژن (Hbsag) مثبت – آیین کار
184 15200 مداخلات پرستاری – پانسمان گرافت - آیین کار 
185 15201 مداخلات پرستاری – مراقبت از بیماران دچار سوختگی - آیین کار 
186 15202 مداخلات پرستاری – همودیالیز- آیین کار 
187 15203 مداخلات پرستاری – آموزش والدین نوزاد نارس - آیین کار 
188 15204 مداخلات پرستاری – مراقبت از گرفت - آیین کار 
189 15205 مداخلات پرستاری – مراقبت از ناحیه دهنده گرافت - آیین کار 
190 15206 مداخلات پرستاری – کمک در لیزر درمانی در آسیب های پوستی- آیین کار 
191 15207 مداخلات پرستاری – درمان آسیب های پوستی با اشعه ماوراء بنفش - آیین کار 
192 15208 مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار با زخم بستر - آیین کار 
193 15209 مداخلات پرستاری- گروه درمانی – آیین کار 
194 15210 مداخلات پرستاری –  اقدامات هنگام اضطراب – آیین کار
195 15211 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به ترس– آیین کار
196 15212 مداخلات پرستاری – اقدامات هنگام هذیان و توهم –  آیین کار
197 15213 مداخلات پرستاری – مراقبت ازمددجوی مبتلا به دلیریوم - آیین کار
198 15214 مداخلات پرستاری – مراقبت ازمددجوی مبتلا به هذیان – آیین کار
199 15215 مداخلات پرستاری – مراقبت از چست تیوپ و درناژ تخلیه بلور  – آیین کار
200 15216 مداخلات پرستاری – آموزش تنفس لب غنچه ای – آیین کار
201 15217 مداخلات پرستاری – آموزش سرفه موثر - آیین کار
202 15218 مداخلات پرستاری – پایش الکترو کاردیوگرام (ECG) بیمار- مددجو–  آیین کار
203 15219 مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – آماده سازی و مراقبت های اهداء کننده -  آیین کار
204 15220 مداخلات پرستاری – سنجش میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن (O2sat) از طریق پالس اکسی متری در نوزاد – آیین کار
205 15221 مداخلات پرستاری – کمک در کانتریزاسیون شریان نافی نوزاد –  آیین کار
206 15222 مداخلات پرستاری – کمک در کاتتریزاسیون ورید نافی نوزاد - آیین کار
207 15223 مداخلات پرستاری – مراقبت مربوط به مشکل بلع – آیین کار
208 15224 مداخلات پرستاری – آموزش تنفس دیافراگماتیک – آیین کار
209 15225 مداخلات پرستاری – کمک به بیمار در استفاده از اسپیرومتری انگیزشی - آیین کار
210 15226 مداخلات پرستاری – مراقبت از لوله بینی  معده ای - آیین کار
211 15227 مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – آماده سازی بیمارمبتلا به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند - آیین کار
212 15228 مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – مراقبت های پس از عمل گیرنده کلیه - آیین کار
213 15229 مداخلات پرستاری – نمونه گیری ورید ی در نوزاد – آیین کار
214 15230 مداخلات پرستاری – تخلیه وتعویض کیسه ایلئوستومی و کلستومی – آیین کار
215 15231 مداخلات پرستاری – گرفتن شیره معده کودکان – آیین کار
216 15232 مداخلات پرستاری – کمک در پاراسنتز شکمی – آیین کار
217 15233 مداخلات پرستاری – کمک در بیوپسی کبد ومراقبت های پرستاری آن – آیین کار
218 15234 مداخلات پرستاری – کمک در گذاشتن چسب تیوپ نوزاد– آیین کار
219 15235 مداخلات پرستاری – نمونه گیری شریانی در نوزاد - آیین کار
220 15236 مداخلات پرستاری – شستشوی معده از طریق لوله بینی – معدهای - آیین کار
221 15237 مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (مری معده و دوازدهه)– آیین کار
222 15238 مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی (روه کوچک و بزرگ ورکتوم – آیین کار
223 15239 مداخلات پرستاری – هولتر مانیتورینگ _آیین کار
224 15240 مداخلات پرستاری – درآوردن لوله بینی – معده ای - آیین کار
225 15241 مداخلات پرستاری – دیالیز صفاقی حاد – آبین کار
226 15242 مداخلات پرستاری – – تنظیم ترانسدیوسر– آیین کار
227 15243 مداخلات پرستاری – آموزش دیالیز صفاقی مداوم سرپایی به بیمار – آیین کار
228 15244 مداخلات پرستاری – اقدامات مربوط به خانواده درمانی - آیین کار
229 15245 مداخلات پرستاری – اقدامات هنگام انزوا و اختلال در تمایل اجتماعی - آیین کار
230 15246 مداخلات پرستاری – کمک به تغذیه در بیماران روانی مبتلا به کم خونی – آیین کار
231 15247 مداخلات پرستاری – اقدامات کلی درسازگاری غیر موثر فردی (اختلال در سازگاری)-  آیین کار
232 15248 مداخلات پرستاری – تعویض لوله های رابط خط شریانی – آیین کار
233 15249 مداخلات پرستاری – آماده کردن گچ و کمک در گچ گیری – آیین کار
234 15250 مداخلات پرستاری – اقدامات کلی در اختلالات الگوی خواب -  آیین کار
235 15251 مداخلات پرستاری – اقدامات کلی در روش های مقابله غیر موثر  – آیین کار
236 15252 مداخلات پرستاری – موزدایی بدن در بیماران اعصاب و روان – آیین کار
237 15253 مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار - مددجو با عدم پذیرش درمان -  آیین کار
238 15254 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به سوء مصرف مواد– آیین کار
239 15255 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه – آیین کار
240 15256 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به پیش فعالی همراه با نقصان توجه – آیین کار
241 15257 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال سلوک – آیین کار
242 15258 مداخلات پرستاری – خارج کردن سوند دائمی – آیین کار
243 15259 مداخلات پرستاری – شستشوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند فولی دو راهی (سیستم باز)– آیین کار
244 15260 مداخلات پرستاری –  شستشوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند فولی دو راهی (سیستم بسته) –  آیین کار
245 15261 مداخلات پرستاری – شستشوی مثانه با استفاده از سوند فولی سه راهی - آیین کار
246 15263 مداخلات پرستاری – اقدامات حین و پس از انجام شوک الکتریکی –(ECT) – آیین کار
247 15264 مداخلات پرستاری – نمونه گیری مویرگی در نوزاد _آیین کار
248 15265 مداخلات پرستاری – کمک در انجام ختنه- آیین کار
249 15266 مداخلات پرستاری – مراقبت حین انجام PTMC در کت لب – آبین کار
250 15267 مداخلات پرستاری – کنترل خونریزی پس از زایمان – آیین کار
251 15268 مداخلات پرستاری – دفیبر پلاسیون خودکار خارجی قلبی – آیین کار
252 15269 مداخلات پرستاری – احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در شیرخواران -  آیین کار
253 15270 مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – مراقبت از سونداژ سورژاپوبیک – آیین کار
254 15271 مداخلات پرستاری – بررسی سیستم عصبی بیمار -  آیین کار
255 15272 مداخلات پرستاری – کمک در درناژ مایغ مغزی نخاعی – آیین کار
256 15273 مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت پس از زایمان مادر در منزل – آیین کار
257 15274 مداخلات پرستاری – تحویل گرفتن نوزاد از اتاق زایمان یا اتاق عمل - آیین کار
258 15275 مداخلات پرستاری – لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اورژانس – آیین کار
259 15276 مداخلات پرستاری – نمونه گیری خلط – آیین کار
260 15277 مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی رزکسیون آناستوموز تراشه -  آیین کار
261 15278 مداخلات پرستاری – محافظت نوزاد در مقابل صدمه در هنگام آغوش گرفتن و یا شیردهی - آیین کار
262 15279 مداخلات پرستاری – گرفتن نمونه خلط در بیماران اینتوبه – آیین کار
263 15280 مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر مافوق صوت (اولتراسونیک )- آیین کار
264 15281 مداخلات پرستاری – مراقبت و ساکشن تراکئوستمی – آیین کار
265 15282 مداخلات پرستاری – اتصال بیمار به دستگاه ونتیلاتور – آیین کار
266 15283 مداخلات پرستاری – مداخلات معنوی – آیین کار
267 15284 مداخلات پرستاری – ارتوپدی – انواع آتل گذاری – آیین کار
268 15285 مداخلات پرستاری – بستن کولار گردنی - آیین کار
269 15286 مداخلات پرستاری – اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران ارتوپدی قبل و بعد از عمل جراحی انتخابی – آیین کار
270 15287 مداخلات پرستاری – ارزیابی خونریزی واژینال پس از زایمان –  آیین کار
271 15288 مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر با حجم کوچک –  آیین کار
272 15290 مداخلات پرستاری – مراقبت از بیماران ارتوپدی بعد از عمل جراحی فیوژن قدامی و خلفی ستون مهره ها (PSF ، ASF) در ICU آیین کار
273 15291 مداخلات پرستاری – ارتوپدی- کشیدن بخیه ترمیم تاندون _آیین کار
274 15292 مداخلات پرستاری – ارتوپدی – بستن پارچه سه گوش – آیین کار
275 15293 مداخلات پرستاری – ارتوپدی – بانداژ 8 - آیین کار
276 15294 مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به دمانس – آبین کار
277 15295 مداخلات پرستاری – اندازه گیری قد ،وزن و دور سر نوزاد -  آیین کار
278 15296 مداخلات پرستاری – پروفیلاکسی چشم نوزاد -  آیین کار
279 15297 مداخلات پرستاری – تعیین آپگار نوزاد - آیین کار
280 15298 مداخلات پرستاری – بررسی وضعیت عصبی ،عروقی بیمار – مددجو – آیین کار
281 15299 مداخلات پرستاری – مراقبت ناحیه اپی زیاتومی -  آیین کار
282 15300 مداخلات پرستاری – خارج کردن لوله تراشه (اکستیوب کردن ) – آیین کار
283 15301 مداخلات پرستاری – واکسیناسیون - آیین کار
284 15302 مداخلات پرستاری – مراقبت از احتقان پستان - آیین کار
285 15303 مداخلات پرستاری – تغییر وضعیت نوزاد و کودک – آیین کار
286 15304 مداخلات پرستاری – تعویض پوشک نوزاد – آیین کار
287 15305 مداخلات پرستاری – جلوگیری از هیپوترمی نوزاد - آیین کار
288 15306 مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در انجام کات دادن -  آیین کار
289 15307 مداخلات پرستاری – فتوتراپی – آیین کار
290 15308 مداخلات پرستاری – تعویض خون نوزاد – آیین کار
291 15309 مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت های پس از توبکتومی – آیین کار
292 15310 مداخلات پرستاری – حمام دادن نوزاد – آیین کار
293 15311 مداخلات پرستاری – تغذیه نوزاد با شیشه – آیین کار
294 15312 مداخلات پرستاری – تغذیه نوزاد به وسیله گاواژ – آیین کار
295 15313 مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت از نوزاد در منزل – آیین کار
296 15314 مداخلات پرستاری – ارزیابی باز بودن آنوس نوزاد - آیین کار
297 15315 مداخلات پرستاری – آموزش والدین در لباس پوشاندن به نوزاد – آیین کار
298 15316 مداخلات پرستاری – تزریق ویتامین K به نوزاد –  آیین کار
299 15317 مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر با حجم بزرگ – آیین کار
300 15318 مداخلات پرستاری – بازنگه داشتن راه هوایی نوزاد – آیین کار
301 15319 مداخلات پرستاری – جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی _آیین کار
302 15320 مداخلات پرستاری – کنترل درد بیمار  – آیین کار
303 15321 مداخلات پرستاری – تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست –(TENS) – آیین کار
304 15322 مداخلات پرستاری – کمک در کنترل فشار داخل جمجمه - آیین کار
305 15323 مداخلات پرستاری – کنترل تشنج در بیمار – آیین کار
306 15324 مداخلات پرستاری – پایش فشار ورید مرکزی –(CVP)  – آیین کار
307 15325 مداخلات پرستاری – پایش قطعه - ST – آیین کار
308 15326 مداخلات پرستاری – انجام الکتروکاردیوگرافی قلب راست – آیین کار
309 15327 مداخلات پرستاری – انجام و یا کمک درانجام مانور والسالوا– آیین کار
310 15328 مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی به نوپایان – آیین کار
311 15329 مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی به شیر خواران – آیین کار
312 15330 مداخلات پرستاری – گذاشتن کاتتر اداری برای کودکان – آیین کار
313 15331 مداخلات پرستاری –مراقبت های پرستاری حین انجام الکتروفیزیولوژی (EPS) قلب در بخش الکتروفیزیولوژی – آیین کار
314 15332 مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری پس ازانجام الکتروفیزیولوژی (EPS) در بخش – آیین کار
315 15333 مداخلات پرستاری – جداسازی بیمار از بالون پمپ داخل آئورت (IABP) آیین کار
316 15334 مداخلات پرستاری – مراقبت های پس از انجام تست تیلت –آیین کار
317 15335 مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی (EPS) و ابلیشن در بخش- آیین کار
318 15336 مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری پس از تعبیه ICD و ضربان ساز(پیس میکر) در بخش – آیین کار
319 15337 مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری در تعبیه ضربان سازهای (پیس میکر) قلبی و ICD در بخش الکتروفیزیولوژی –آیین کار
320 15338 مداخلات پرستاری – هولتر مانیتورینگ _آیین کار
321 15339 مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و حین تست تیلت – آیین کار
322 15340 مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز)- آیین کار
323 15341 مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی برای کودکان – آیین کار