• ساعت : ۹:۳۹:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • کد خبر : ۳۲۳۱
ارزیابی رده های مختلف مدیریتی حوزه پرستاری در دانشگاه علوم پزشكی قزوین توسط كاركنان پرستاری

 

 مصطفی چتروز مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برنامه نظرسنجی از پرستاران شاغل در بیمارستانها درخصوص رده های مختلف مدیریتی اعم از سرپرستار، سوپروایزر و مدیر پرستاری در بیمارستان‌ها خبر داد.

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه اعتقاد تیم مدیریتی حوزه پرستاری دانشگاه بر اساس جلب مشارکت و اخذ تصمیمات تأثیرگذار بر مبنای نظرخواهی از کادر پرستاری استوار می‌باشد، لذا از هر فرصتی برای ارتباط دو سویه و افزایش رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری حوزه درمان استفاده می شود.

گفتنی است این فرایند در برنامه کاری حوزه مدیریت پرستاری دانشگاه قرار گرفته و با اخذ نظرات کارکنان پرستاری سعی در رفع چالش های پیش رو با نگاه فراگیر و پیش برنده خواهد شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0