• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 
  • کد خبر : ۴۹۰۲
80 پروانه بهرهبرداری و مسئول فنی آزمایشگاه پزشكی در استان قزوین تمدید شد

در تابستان 1400فرایند تمدید پروانه های آزمایشگاههای پزشکی بصورت همزمان آغاز و 80 پروانه بهره برداری و مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی در استان قزوین تمدید شد.

دکتر مهدی زاهدپناه مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این خبر گفت : 69 آزمایشگاه تشخیص پزشکی در استان قزوین وجود دارد و 65درصد آزمایشگاهها شامل 80 پروانه بصورت همزمان تمدید شدند. دکتر زاهد پناه در ادامه توضیح داد سایر آزمایشگاههایی که فرایند تمدید آنها ناتمام مانده عمدتا آزمایشگاههای غیر مستقل (بیمارستانی و درمانگاهی) هستند و پس از تکمیل مدارک و روال قانونی تمدید آنها نیز انجام خواهد شد.

گفتنی است بر اساس مجوزهای صادر شده تا سال 1405 آزمایشگاههای تمدید شده پروانه معتبر دارند.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0