لطفا شکایت خود را در فرم زیر ثبت و ارسال نمایید.


  * نام  
  *نام خانوادگی  
  * مرکز مورد شکایت  
  *فرد مورد شکایت  
  در صورت انتخاب گزینه سایر مورد را ذکر نمایید.  
  *نوع شکایت  
  شرح شکایت  
  تاریخ حادثه  
  درصورت داشتن مدارک لازم ، جهت بررسی بیشتر پیوست نمایید.  
  * شماره تماس  
    
  تاریخ ثبت  1401/11/10
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0