این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

   

                                           فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات شناسه دار دانشگاه :

                           

                                               سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی :

                            

   

                                    

                             نظرسنجی بخش نامه های داخلی                        نظرسنجی بخش نامه های استانی

   

                                     

   

                              راهبرد مشارکت معاونت درمان                                           تالار گفتگو

   

                                   

                         سامانه های الکترونیکی دانشگاه                                  لیست دفاتر پیشخوان استان


  گروه دورانV6.0.9.0