عنوان خدمت: صدور پروانه موسسات پزشکی و پیراپیزشکی
  شناسه خدمت: ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰۰

  شرح خدمت: فرآیند صدور پروانه موسسات درمانی دارای 2 فصل عمده  با اخذ مدارک متفاوت می باشد که شامل :

  • صدور موافقت اصولی
  • صدور پروانه های قانونی  

  در مرحله صدور موافقت اصولی بنا به نوع درخواست  که شامل بیش از 50 نوع موسسه و مرکز پزشکی و پیراپزشکی می‌تواند باشد، متقاضیان (حقیقی ، حقوقی ، دولتی و عمومی غیر دولتی) درخواست خود را در سامانه صدور پروانه ها ثبت و مدارک لازم را بارگذاری می نماید. بعد از بررسی درخواست و  مدارک، در کمیسیون  ماده 20 دانشگاه مطرح و بعد از تایید در کمیسیون، جهت درخواست  ارائه شده، موافقت اصولی صادر می‌شود بجز درخواستهای تاسیس بیمارستان، مرکزجراحی محدود و سرپایی، مرکز تصویربرداری (و با عنایت به بخشنامه جدید) کلیه درخواستهای تاسیس مراکز مرتبط با سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و وابسته به نیروهای مسلح که کمیسیونهای ماده 20 وزارت مطرح و بعد از تایید موافقت اصولی صادر می‌گردد.

   در مرحله صدور پروانه‌های قانونی نیز که شامل مراحل صدور پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، تغییر ساعت فعالیت، تغییر موسس، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش بخش  و تمدید پروانه بهره برداری و مسئول فنی  و سایر موارد مرتبط بعد از اخذ پروانه های بهره برداری می‌باشد نیز مانند مرحله موافقت اصولی بعضی موارد در دانشگاه و سایر موارد در وزارت انجام می‌گیرد.                

                                                         


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0