شهروند گرامي خواهشمند است با اعلام ميزان رضايت خود از هريک از محورهاي ارائه شده در اين پرسشنامه مارا در ارتقاي سطح رعايت حقوق شهروندي ياري فرماييد .
    تاريخ ثبت فرم :   1401/11/10
    اطلاعات کلي   
    شغل :  
    جنسيت :  
    سن :   
    تحصيلات:   
    تعداد دفعات مراجعه براي دريافت خدمت در سال اخير :   
    براي دريافت خدمتي مراجعه نموده ايد؟   
    نام واحد مورد نظر را انتخاب کنيد:   
    نام فرايند مورد نظر را انتخاب کنيد :   
    
    شفافيت فرايندي  
    نحوه ي اطلاع رساني درباره مراحل انجام کار :  
    نحوه ي اطلاع رساني درباره مدارک مورد نياز براي ارائه خدمات:  
    انجام کار براساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي :  
    
    پاسخگويي و مسئوليت پذيري   
    نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه :   
    به موقع بودن و شفاف بودن :  
    
    تسلط بر فرايند   
    دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نياز به دوباره کاري نباشد:  
    
    زمان فرايند   
    تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت :   
    تعهد و پايبندي به زمان ارائه خدمت در فرم رسيد خدمت :   
    ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت :   
    
    نظام مند بودن فرايند   
    نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امکانات براي دريافت خدمت :  
    دريافت يکباره مدارک و ازلاعات بصورت الکترونيکي يا حضوري در هنگام مراجعه :  
    ارائه اطلاعات تکراري ( کپي شناسنامه، کارت ملي، ارائه چندباره اطلاعات)  به واحدهاي مختلف :  
    احساس نياز به سفارش و توصيه براي دريافت خدمت :  
    
    کليت فرايند   
    احساس رضايت از کل خدمت دريافت شده :  
    ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه ارائه خدمات :   
      
    ارسال

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0