صدور، تمدید ، اصلاح ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت ( 160210131000)                           توزیع نیروهای متخصص  (160310141000)

  -صدور پروانه  ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰

  -تمدید پروانه  ۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱
  -ابطال پروانه  ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲
  -اصلاحات بر اساس تقاضای موسسه  ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳
  -لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده  ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴


   توزیع نیروهای طرحی (شناسه در حال اخذ)                                                                       صدور کارت اهدا عضو (شناسه در حال اخذ)

   

   رسیدگی به شکایات (16061012103)                                                                          پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات معاونت درمان و مراکز درمانی  
                


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0